Personvernerklæring for Nasjonal portal for bekymringsmeldinger

Portalen på https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/ er utarbeidet for norske kommuner av kommunesektorens organisasjon KS og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Tjenesten gir deg mulighet til å sende bekymringsmeldinger elektronisk til barnevernet.

For å bruke tjenesten må du oppgi personopplysninger som navn og kontaktinformasjon. Du kan føle deg trygg på at vi håndterer alle personopplysninger på en sikker måte. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss på fiks@ks.no.

Láhkamuddemat ja láhkavuođđu movt persuvdnadieđuid meannudit

Lágaid mielde lea mis ovddasvástádus ahte visot dieđut mat čohkkejuvvojit ja meannuduvvojit vuorjašumidieđáhus bálvalusa bokte, leat doarvái sihkkarastojuvvon. Leat máŋga lága mat muddejit movt mannudit persuvdnadieđuid:

  • Personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR)1 regulerer hvilke personopplysninger kommunen og KS kan behandle, og hvordan vi kan forvalte opplysningene.
  • Kommunen har rett til å behandle opplysninger som fremkommer av innholdet i innkomne bekymringsmeldinger, herunder personopplysninger, etter barnevernslovens § 2-1 første ledd.2
  • I tillegg til regelverket om personvern er det også annet lovverk som stiller krav til hvordan opplysninger om enkeltpersoner skal sikres, som eForvaltningsforskriften. 3

Kommunen er behandlingsansvarlig

Suohkan mii oažžu dieđu vuorjašumi birra, das lea váldoovddasvástádus meannudit persuvdnadieđuid.

Suohkana persuvdnasuodjalusa ovddasteaddji sáhttá veahkehit du

Alle kommuner har oppnevnt sitt eget personvernombud. Personvernombudet kan hjelpe deg hvis du har spørsmål om innsyn, retting, sletting eller uthenting av informasjon om deg. Kontaktopplysninger til personvernombudet i din kommune finner du på kommunens nettside.

Personopplysningene utleveres ikke til andre enn barnevernet

Dieđut mat čohkkejuvvojit ja meannuduvvojit bálvalusas vuorjašumiid dieđahusaid birra, eai almmuhuvvo earáide go dan oassái máináidsuodjalusas gii meannuda ášši suohkanis.


  1. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
  2. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-97
  3. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988