Personvernerklæring for Nasjonal portal for bekymringsmeldinger

Portalen på https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/ er utarbeidet for norske kommuner av kommunesektorens organisasjon KS og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Tjenesten gir deg mulighet til å sende bekymringsmeldinger elektronisk til barnevernet.

For å bruke tjenesten må du oppgi personopplysninger som navn og kontaktinformasjon. Du kan føle deg trygg på at vi håndterer alle personopplysninger på en sikker måte. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss på fiks@ks.no.

Lovreguleringar og lovgrunnlag for behandling av personopplysingar

Me har etter lovverket ansvar for at all informasjon som blir samla inn og behandla gjennom bekymringsmeldingstenesta, er godt nok sikra. Det finst fleire lover som regulerer behandlinga av personopplysingane:

  • Personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR)1 regulerer hvilke personopplysninger kommunen og KS kan behandle, og hvordan vi kan forvalte opplysningene.
  • Kommunen har rett til å behandle opplysninger som fremkommer av innholdet i innkomne bekymringsmeldinger, herunder personopplysninger, etter barnevernslovens § 2-1 første ledd.2
  • I tillegg til regelverket om personvern er det også annet lovverk som stiller krav til hvordan opplysninger om enkeltpersoner skal sikres, som eForvaltningsforskriften. 3

Kommunen er behandlingsansvarlig

Kommunen som får bekymringsmeldinga, har det overordna ansvaret for behandlinga av personopplysingane.

Personvernombodet i kommunen kan hjelpe deg

Alle kommuner har oppnevnt sitt eget personvernombud. Personvernombudet kan hjelpe deg hvis du har spørsmål om innsyn, retting, sletting eller uthenting av informasjon om deg. Kontaktopplysninger til personvernombudet i din kommune finner du på kommunens nettside.

Personopplysningene utleveres ikke til andre enn barnevernet

Opplysingane som blir samla inn og behandla gjennom bekymringsmeldingstenesta, blir ikkje leverte ut til andre enn den aktuelle delen av barnevernet i kommunen.


  1. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38
  2. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-97
  3. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-25-988